Voorwaarden van toepassing

1. Op alle met CRMned B.V. gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de navolgende tekst dient ‘CRMned’ telkens gelezen te worden als ‘CRMned B.V.. Tevens worden de ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden aangeduid als ‘CRMned B.V.’

 

Omvang verplichtingen

2.1 Met CRMned gesloten overeenkomsten leiden voor CRMned tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij CRMned gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van CRMned verlangd kan worden.

 

2.2 Als CRMned voor de uitvoering van een met CRMned gesloten overeenkomst derden inschakelt, is CRMned gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

 

2.3 Voorzover CRMned voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is CRMned uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

 

Plaatsing/toelating

3.1 Door CRMned aangeboden opleidingen (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

 

3.2 Een (telefonisch) doelstellend gesprek waarin de leerdoelen van een opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek is dan het startmoment van de opleiding en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende opleiding.

 

Optie
U heeft een optie geplaatst en met het aanvinken voor akkoord van de Algemene Voorwaarden van CRMned, geeft u akkoord om na mondeling of schriftelijk akkoord voor definitieve deelname uw optie om te zetten naar een definitieve aanmelding.

 

Annuleren/ontbinden/opzeggen

4.1 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is (anders dan in de 4.2 bedoelde situatie) wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden.

 

Opleidingen/conferenties/cursussen/events
4.1.1 Bij annulering binnen twee maanden voor aanvang is € 155,– administratie- /annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen vier  weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

 

Incompany en coaching
4.1.2 Bij annulering van door CRMned op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleidingen/conferenties/cursussen (al dan niet in-company ) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door CRMned gemaakte (door CRMned te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door CRMned gemaakte kosten.

 

Verblijf
4.1.3 Bij annulering binnen één maand voor het daadwerkelijk verblijf is 15% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen veertien dagen voor het daadwerkelijk verblijf is 35% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen zeven dagen voor het daadwerkelijk verblijf is 55% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie dagen voor het daadwerkelijk verblijf is 85% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen vierentwintig uur voor het daadwerkelijk verblijf is 100% van de prijs verschuldigd.

 

4.2 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

4.3 Als de met CRMned gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt de met CRMned gesloten overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de duur van één jaar (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen). Een dergelijke overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging over en weer nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

4.4 CRMned heeft het recht zonder opgave van redenen de opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel de door de deelnemer aangewezen vervangende deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer het recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan CRMned betaalde bedrag.

 

Prijzen, facturering en betaling

5.1 Alle door CRMned opgegeven prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Op verzoek van de klant kan een opleiding vrijgesteld van btw worden aangeboden. Als dat aanbod wordt aanvaard zal er een vooropslag van 10% over de opleidingsprijs berekend worden. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.CRMned.nl.

 

5.2. Arrangements- en verblijfkosten behorende bij de opleidingen zijn niet in de opleidingsprijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele accommodatieprijzen staan vermeld op de website www.CRMned.nl.

 

5.3 CRMned factureert direct na opdrachtverlening, tenzij anders overeengekomen in de opdracht.

 

5.4 Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betalingen is vertragingsrente verschuldigd en worden incassokosten, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag, in rekening gebracht. De vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke handelsrente.

 

Uitspanning

6. Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

Intellectuele eigendom

7. Voorzover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door CRMned ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft CRMned houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

 

Aansprakelijkheid

8.1 CRMned is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan CRMned toe te rekenen tekortkoming is CRMned alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van CRMned. Als CRMned gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar).

 

8.2 Voorzover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met CRMned gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

 

Persoonsregistratie

9. Door het aangaan van een overeenkomst met CRMned wordt aan CRMned toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal CRMned uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. CRMned zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

 

CRMned B.V.
Maarse & Kroon Hof 7
1431 PB Aalsmeer

KvK nr. 34163217
BTW nr. NL.8127.79.472.B.01

Versie 2.0
Januari 2014